نوشته‌ها

کورش پرویزیان

اشکالات رأی وحدت رويه 794 ديوان عالی و آثار زيان بار آن بر عملکرد بانک‌ها

/
نشست هفتگی اندیشکده حقوق دانشگاه امام صادق ( ع) با موضوع برر…