نوشته‌ها

بانک گردشگری

کاهش مطالبات غیرجاری بانک گردشگری

/
نسبت مطالبات غیرجاری بانک گردشگری که در اسفند 1400 برابر با 7.…