نوشته‌ها

بانک مرکزی

تغییر معاون توسعه مدیریت بانک مرکزی

/
رئیس کل بانک مرکزی در حکمی فرشاد محمدپور را به سمت معاون توسعه مدیریت و م…