نوشته‌ها

بانک رسالت

رتبه چهارم بانک رسالت در تراکنش های موبایلی

/
در بررسی آمار سهم بازار هر یک از بانک‌های پذیرنده از تعداد و مبلغ تراکنش‌ها…