انتخاب اعضاء جدید هیأت عامل كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي

1399/07/05
304 مشاهده

متعاقب برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخاب اعضاء جدید هیأت عامل به عنوان شخص حقوقی اولین جلسه هیأت‌ عامل با حضور نمایندگان معرفی شده بانکهای منتخب به شرح زیر برگزار گردید.

ردیف

نام بانک

نام نماینده معرفی شده

شماره ملی

شماره(نامه)معرفی‌نامه

تاریخ نامه

1

پاسارگاد

مصطفی بهشتی‌ روی

0049297473

258/99ص/100

25/06/99

2

پارسیان

ناصر صنعتی نژاد فرد

0033849420

152443

22/06/99

3

آینده

علی ریحانی شهرستانی

5189816702

010122/100

22/06/99

4

اقتصادنوین

مرتضی معیری

2002254680

10445/2/100-99

20/06/99

5

سامان

حمید تهمتن

6279886255

512-1200-99

27/06/99

 

در این جلسه نسبت به تعیین ترکیب هیأت رئیسه در هیأت عامل رأی گیری به عمل آمد و سمت آنان برای دو ساله آینده به شرح زیر تعیین شد:

  1. جناب آقای مصطفی بهشتی روی بعنوان رئیس هیأت عامل
  2. جناب آقای ناصر صنعتی نژاد فرد بعنوان نایب رئیس هیأت عامل
  3. جناب آقای علی ریحانی شهرستانی بعنوان عضو هیأت عامل
  4. جناب آقای مرتضی معیری بعنوان عضو هیأت عامل
  5. جناب آقای حمید تهمتن به عنوان عضو هیأت عامل
  6. جناب آقای محمد رضا جمشیدی بعنوان دبیرکل کانون

همچنین مصوب شد، امضاء کلیه نامه های عادی توسط دبیرکل همراه با مهر کانون و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیأت عامل با مهر کانون معتبر می‌باشد. اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی نیز با امضاء متفق دبیرکل کانون و یکی از اعضاء هیأت عامل همراه با مهر کانون  و در غیاب دبیرکل با امضاء دو عضو دیگر هیأت عامل با مهر کانون معتبر خواهد بود.

همچنین هیأت عامل مقرر داشت آقای محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون با شماره ملی 0045268274 با اختیار تام و با حق توکیل به غیر ولو کراراً برای انجام تشریفات ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای تهران و درج آکهی در روزنامه رسمی کشور اقدام لازم به عمل آورد.