ساعات كار بانكها و موسسات اعتباري خصوصي عضو كانون

1398/12/17
818 مشاهده

كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي بموجب نامه اي كه تحت شماره 98/3062 ك ه مورخ 98/12/17 به بانكها و موسسات خصوصي اعلام نموده است، ساعات كار بانكها و موسسات اعتباري عضو كانون را براي كاركنان از 7/30 الي 14/30 و براي مراجعين از 8 الي 14 اعلام نمود.

اميد است مراجعين محترم بلحاظ حفظ بيشترسلامت خود و كاركنان بانكها حتي الامكان امور بانكي خود را از طريق درگاه هاي الكترونيكي به انجام رسانند.