مصاحبه دبیر کل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در خصوص اعطاي تسهيلات بانكها

208 مشاهده