چشم انداز، ماموریت و ارزش های کانون

چشم انداز كانون:

 •  كمك به رشد و توسعه اقتصادي از طريق ارائه خدمات بانكي بهتر درجهت ارتقاءكارايي بخش اقتصادي كشور با مشاركت بخش خصوصي در تعيين راه‌كارهاي مناسب بمنظور تخصيص  بهينه منابع كشور و تبديل سيستم بانكي كشور به قطب پولي منطقه.
 •  گسترش و ارتقاي سيستم بانكداري اسلامي در جهان و تبديل سيستم بانكي كشور به الگويي جهاني در سيستم بانكداري اسلامي.

 

مأموريت كانون:

 •   ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در عمليات بانكي و همكاري بين اعضاي كانون و تلاش در جهت بهبود كيفيت ارائه خدمات و استقرار روش‌هاي نوين بانكداري منطبق با بانكداري اسلامي و ضوابط بانك مركزي.
 •   هماهنگي بين اعضا، در نحوه همكاري بهتر با بانك مركزي و ساير دستگاه‌هاي ذيربط براي گسترش خدمات بانكداري و مطالعات در زمينه‌هاي پولي و بانكي.
 •   حمايت و دفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا.
 •   جلوگيري از رقابت ناعادلانه در بازار پول.
 •   ايجاد زمينه‌هاي لازم و هماهنگي با اعضا در اجراي مفاد بخشنامه‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

 

ارزش‌هاي كانون:

 •  پايبندي به قوانين جاري كشور و ارزش‌هاي اسلامي.
 •  اهتمام به اجراي دقيق قوانين پولي و بانكي كشور و عمليات بانكي بدون ربا.
 •  پايبندي به مصوبات شوراي پول و اعتبار.
 •  حمايت از سپرده‌گذاران، سرمايه‌گذاران و ساير ذينفعان.
 •  گسترش روابط خارجي سيستم پولي كشور.