تاریخچه کانون

به دنبال تصویب قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی و آغاز فعالیت تعدادی از بانک‌های خصوصی براساس نظر و هماهنگی مدیـران وقت بانک‌های خصـوصی به منظور رفع خلاء مـوجود، کانـون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی باحضور 4 بانک و یک مؤسسه اعتباری از تاریخ 1383/04/01فعالیت خودرا آغاز و به عنوان انجمن صنفی کارفرمایی درتاریخ1383/11/28 به شماره 267 با نام کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسید. این کانون بنا بر ضرورت‌های حقوقی در تاریخ 1393/12/21 به شماره ثبت 33593 شناسه ملی 14002947696 بنام مؤسسه غیرتجاری غیرانتفاعی کانون بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایرانیان در اداره ثبت تهران به ثبت رسید و در حال حاضر 19 بانک و مؤسسهاعتباری بشرح زیر عضو این کانون می‎‌باشند. با افزایش تعداد بانکهای خصوصی و تمایل آنها به عضویت در این مجموعه تا پایان سال 1394 اعضای کانون به 19 عضو افزایش یافت که عبارتند از :

 

1-

بانک اقتصاد نوین

11-

بانک سینا 

2-

بانک پارسیان 

12-

بانک انصار

3-

بانک پاسارگاد 

13-

بانک ایران زمین  

4-

بانک سامان

14-

بانک قوامین 

5-

بانک سرمایه

15-

بانک گردشگری

6-

بانک کارآفرین

16-

بانک حکمت ایرانیان

7-

مؤسسه اعتباری توسعه

17-

بانک خاورمیانه

8-

بانک شهر

18-

مؤسسه اعتباری کوثر

9-

بانک آینده 

19-

موسسه اعتباری ملل

 

10-

بانک دی