بخشنامه

بخشنامه 249601/94  مورخ 1394/9/2  در خصوص ضرورت استفاده از قرارداد مضاربه به شرح ذیل می باشد

Image result for pdf icon flat برای دریافت بخشنامه کلیک کنید