مقالات

2 مقاله
نوع مقاله
کنفرانس یا ژورنال

برگشت از شوراي نگهبان

عنوان مقاله برگشت از شوراي نگهبان
نویسندگان علي نظافتيان    
نوع مقاله علمی و پژوهشی
کنفرانس/همایش ژورنال
چکیده برگشت از شوراي نگهبان
لغات کلیدی شوراي نگهبان    
دانلود دانلود

آشنايي با اتحاديه بانكهاي كره جنوبي

عنوان مقاله آشنايي با اتحاديه بانكهاي كره جنوبي
نویسندگان گروه مطالعات و پژوهش كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي    
نوع مقاله مقالات علمی ترویجی
کنفرانس/همایش ژورنال
چکیده اتحاديه بانكهاي كره جنوبي
لغات کلیدی اتحاديه-بانك-كره جنوبي    
دانلود دانلود