مقالات

1 مقاله
نوع مقاله
کنفرانس یا ژورنال

تحولات در مقررات قانون صدور دسته چك

عنوان مقاله تحولات در مقررات قانون صدور دسته چك
نویسندگان كانون بانكها    
نوع مقاله علمی و پژوهشی
کنفرانس/همایش ژورنال
چکیده تحولات در مقررات قانون صدور چك
لغات کلیدی چك    
دانلود دانلود