مقالات

1 مقاله
نوع مقاله
کنفرانس یا ژورنال

گزارش تجربه ادغام بانكها

عنوان مقاله گزارش تجربه ادغام بانكها
نویسندگان گروه مطالعات و پژوهش كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي    
نوع مقاله مقالات علمی ترویجی
کنفرانس/همایش ژورنال
چکیده بررسي چگونگي ادغام بانكها در ايران و تعدادي از كشورهاي ديگر
لغات کلیدی ادغام-تملك-اكتساب    
دانلود دانلود