مقالات

3 مقاله
نوع مقاله
کنفرانس یا ژورنال

سود مورد انتظار در تسهيلات بانكي

عنوان مقاله سود مورد انتظار در تسهيلات بانكي
نویسندگان علي نظافتيان    
نوع مقاله علمی و پژوهشی
کنفرانس/همایش ژورنال
چکیده سود مورد انتظار در تسهيلات بانكي
لغات کلیدی سود    
دانلود دانلود

برگشت از شوراي نگهبان

عنوان مقاله برگشت از شوراي نگهبان
نویسندگان علي نظافتيان    
نوع مقاله علمی و پژوهشی
کنفرانس/همایش ژورنال
چکیده برگشت از شوراي نگهبان
لغات کلیدی شوراي نگهبان    
دانلود دانلود

تحولات در مقررات قانون صدور دسته چك

عنوان مقاله تحولات در مقررات قانون صدور دسته چك
نویسندگان كانون بانكها    
نوع مقاله علمی و پژوهشی
کنفرانس/همایش ژورنال
چکیده تحولات در مقررات قانون صدور چك
لغات کلیدی چك    
دانلود دانلود