مقالات

3 مقاله
نوع مقاله
کنفرانس یا ژورنال

گزارش شناخت بانكهاي عمان

عنوان مقاله گزارش شناخت بانكهاي عمان
نویسندگان گروه مطالعات و پژوهش كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي    
نوع مقاله مقالات علمی ترویجی
کنفرانس/همایش ژورنال
چکیده گزارش شناخت بانكهاي عمان
لغات کلیدی بانك-عمان-    
دانلود دانلود

گزارش تجربه ادغام بانكها

عنوان مقاله گزارش تجربه ادغام بانكها
نویسندگان گروه مطالعات و پژوهش كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي    
نوع مقاله مقالات علمی ترویجی
کنفرانس/همایش ژورنال
چکیده بررسي چگونگي ادغام بانكها در ايران و تعدادي از كشورهاي ديگر
لغات کلیدی ادغام-تملك-اكتساب    
دانلود دانلود

آشنايي با اتحاديه بانكهاي كره جنوبي

عنوان مقاله آشنايي با اتحاديه بانكهاي كره جنوبي
نویسندگان گروه مطالعات و پژوهش كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي    
نوع مقاله مقالات علمی ترویجی
کنفرانس/همایش ژورنال
چکیده اتحاديه بانكهاي كره جنوبي
لغات کلیدی اتحاديه-بانك-كره جنوبي    
دانلود دانلود